شرکت صرافی

فرم ثبت سفارش

گروه تخصصی ثبت شرکت ماهان با 12 سال سابقه کاری در زمینه ی امورات اداری و ثبتی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و … و امور ثبتی شرکت و علائم تجاری، سعی بر مرتفع کردن دغدغه های اجرایی متقاضیان خود داشته است. باتوجه به اینکه انجام امورات اداری و ثبتی، بسیار زمانبر و پر دغدغه می باشد، گروه تخصصی ثبت شرکت ماهان را بر آن داشته تا خدماتی در جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی ارائه نماید و در کمترین زمان درخواست متقاضیان را اجرا نماید.

برای آشنایی بیشتر با خدمات ارائه شده توسط گروه تخصصی ثبت شرکت ماهان و رفع ابهام های احتمالی در هر نوع خدمات اداری و ثبتی می توانید از بخش های مختلف وب سایت دیدن فرمایید. با نظرات خود ما را در ارتقای سیستم اجرایی و اطلاع رسانی گروه تخصصی ثبت شرکت ماهان یاری کنید.

این افتخار ماست که با راه اندازی مرکزی تمام الکترونیک بتوانیم به صورت 24ساعته خدمات الکترونیکی آنلاین به شما بزرگواران و سروان گرامی ارائه دهیم تا قدمی جهت پیشرفت و ارتقاء صنعت واقتصاد کشورمان برداشته باشیم.

مقدمه ای درباره شرکت صرافی

اساس عمل عمده شرکتهای صرافی خرید و فروش اسناد تجاری می باشد. بنابراین، به شرکتی که موضوع فعالیت آن خرید و فروش نقدی ارز، انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق موسسات اعتباری، ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین ارزی، خرید و فروش مسکوک طلای ضرب شده توسط بانکی مرکزی باشد، صرافی می گویند.

انواع شرکت صرافی

شرکتهای صرفی در دستوالعمل صرافی ها به دو دسته تقسیم می شوند:

 •  صرافی نوع اول:
  صرافی هایی که عمل خرید و فروش نقدی ارز(غیر الکترونیک) کشورها را انجام می دهند، صرافی نوع اول می گویند. لازم به ذکر است که سایر معاملات ارزی و غیرارزی توسط این نوع صرافی ها ممنوع می باشد.
 •  صرافی نوع دوم:
  در شرکت های صرافی نوع دوم علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز، مبادلات ارزی نیز در چارچوب مقررات ارزی و با قواعد خاص خود نیز انجام می گردد.

شرایط موسسین شرکت صرافی در ایران

در شرکت های صرافی در ایران موسسين بايد دارای شرایط ذیل باشند:

 1. دارا بودن تابعيت ايران و سکونت در ايران
 2. پيرو يکي از اديان رسمي کشور
 3. داشتن صلاحيت فردي
 4. نداشتن سابقه چک برگشتي رفع سوءاثرنشده در شبکه بانکي کشور
 5. نداشتن بدهي غيرجاري به مؤسسات اعتباري
 6. نداشتن سمت مديرعامل، عدم عضـويت در هيـأت مـديره و همچنـين نداشـتن همزمان سهم يا سهم الشرکه در سـاير صـرافي هـا و يـا مشـارکت همزمـان در تأسيس صرافي هاي ديگر
 7. تعيين تکليف بدهي قطعي ماليـاتي (در اجـراي مـاده ١٨٦ قـانون ماليـات هـاي مستقيم)

ثبت شرکت های صرافی صرفا با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز می باشد، و هرگونه فعالیت در زمینه عملیات صرافی، موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. صرافی صرفا مجاز به فعالیت در چاچوب مفاد این دستورالعمل، قوانین و مقررات مربوط و بخشنامه های بانک مرزی می باشد.

تاسیس شرکتهای صرافی نوع اول و دوم تنها در قالب شرکتهای تضامنی می باشد، درغیر این صورت فقط می توانند در قالب شرکتهای سهامی خاص توسط موسسات اعتباری تشکیل شوند. قابل توجه است تاسیس شعبه توسط صرافی ها ممنوع می باشد. بنا به ماده 3 ضوابط تاسیس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها تأسیس صرافی توسط موسسات اعتباری، با رعايت قوانين و مقـررات نـاظر بـر آنهـا، صرفاً در قالب شرکت سهامي خاص و توسط اشخاص حقيقـی فقـط در قالـب شـرکت تضامني امکان پذير است.

به موجب ماده 4 ضوابط تاسیس دستور العمل مذکور، تآسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، تاسیس صرافی ها در مناطق آزاد حسـب مقـررات موجـود نيازمنـد موافقت مراجع ذيصلاح از قبيل سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي مي باشـد، و موسسین مکلفنـد موافقت کتبي مراجع مزبور را به انضمام ساير مدارک مورد نياز به بانـک مرکـزي ارايـه نمايند.

بنابر ماده 11 سرمایه دستورالعمل اجرایی مذکور حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس صرافی متعلق به موسسه اعتباری و نیز صرافی در شهر تهران و شهرهای بزرگ(اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج و مشهد) مبلغ چهل میلیارد ریال معادل چهار میلیار تومان و در سایر شهرها مبلغ بیست میلیارد ریال معادل دو میلیارد تومان تعیین می گردد. لازم به ذکر است قبل از ثبت صرافی تماماً به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری توزیع گردد.